Cultural Hours ครั้งที่

Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559

Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 46 ท่าน

          ภายในงานได้รับเกียรติจากMr. Tran Nhu Quan นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติเวียดนาม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Mr. Yuki Horiuchi นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติญี่ปุ่น วิทยาลัยนานาชาติ Ms. Xiaoman Lu นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติจีน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ Ms. Juan Juan Cai นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติจีน วิทยาลัยนานาชาติ และ Ms. Aoxue Yuan นักศึกษาปริญญาโทสัญชาติจีน ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์