MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย

MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย

MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย

          เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์