สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559

สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559

สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 หัวข้อ “แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติภายนอกมาเป็นผู้บรรยาย ดังนี้ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม: ความเป็นไปได้และอุปสรรค” ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์