611119 05

Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

พม. Poll ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1- 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

          ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 4,800 หน่วยตัวอย่าง และจัดให้มีการแถลงผลการสำรวจในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แถลงผลการสำรวจเกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมส่วนใหญ่ที่ประชาชนนึกถึงพบว่า ร้อยละ 55.04 การทำร้ายร่างกาย   ร้อยละ 23.85 การล่วงละเมิดทางเพศ และร้อยละ 15.38 การทำร้ายจิตใจด้วยวาจาและสีหน้าท่าทาง โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 3 อันดับแรก ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าอันดับ 1 คือ สุรา/ยาเสพติด อันดับ 2 คือ การอบรมเลี้ยงดู อันดับ 3 คือ การคบเพื่อน 

          ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.60  ระบุว่าความรุนแรงในครอบครัวมีผลกระทบต่อพฤติกรรมก้าวร้าวหรือเก็บกดของเด็กมากที่สุด เช่นเดียวกับประเภทของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องความรุนแรงทางสังคมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ยูทูป อันดับ 2 คือ สื่อสังคมออนไลน์ คลิปวิดีโอ ไลฟ์สด อันดับ 3 คือ ละคร และเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำหากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม พบว่า ประชาชน   ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.31 ระบุว่า แจ้งเหตุ โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แจ้งผ่านสายด่วน 191     ร้อยละ 45.84  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ร้อยละ 9.13 แจ้งตำรวจ และร้อยละ 6.89 แจ้งผ่านสายด่วน 1300 ศูนย์ประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ด้านแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม 3 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.07 ระบุว่า การบังคับใช้กฎหมาย (มีบทลงโทษที่เด็ดขาด) ร้อยละ 48.81 ระบุว่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/อบรมสั่งสอน ร้อยละ 46.10    ระบุว่า การให้ความรู้เรื่อง “การยุติความรุนแรง” ตั้งแต่เด็ก 

          ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”