พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9

พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9

พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยสถาบันได้จัดโต๊ะลงนามถวายความอาลัย และเปิดให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถเข้ามาลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปฯ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9