651204 904 01

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานกลุ่มนักเรียน

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานกลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาระดับ 1 – 3  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563 เวลา 08.00 – 10.00 น.  ณ  โรงเรียนสุเหร่าซีรอ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

          ผู้ปฏิบัติ :  จำนวน  2 ราย                       

          2.1 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 ข-031 นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

          2.2 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 4A-377 นายยุทธนา สุจริต ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจิตอาสาซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 4 ราย 

          3. การปฏิบัติ : การรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา แบ่งตามกลุ่มระดับชั้น 3 กลุ่ม 

                 – ระดับมัธยมศึกษาที่ 1 

                   – ระดับมัธยมศึกษาที่ 2

                   – ระดับมัธยมศึกษาที่ 3 

          4. ผลการปฏิบัติ : กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

          5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี