ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 5 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

          ซึ่งจัดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดย นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน  พันเอก กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคม ผู้กล่าวคำกราบบังคมทูล คุณเกศสุดา ศาลิคุปต กรรมการผู้ถวายมาลัยข้อพระกร ผู้ร่วมเข้าเฝ้าฯ ได้แก่ คุณสุธรรม  นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกและนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ คุณประชา เทศพานิช กรรมการและนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ คุณทรงเกียรติ วัฒนวิทย์ กรรมการสมาคม พลโทธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คุณสโรชินี ศิริวัฒนา อุปนายกชมรมนักศึกษาเก่า คณะนิติศาสตร์ คุณพิมมุก พชรพิชญ์ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ คุณชุมพร สุขประสงค์ผล ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา