1st GSTM NIDA Research Day

1st GSTM NIDA Research Day

1st GSTM NIDA Research Day

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 คณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 “1st GSTM NIDA Research Day” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย” โดย ศ.ดร.บุษยา วีรกุล อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์