นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018

นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 หัวข้อ “The Sustainable Development Goals: Unpacking the Role of Law in the Next Era of Sustainability” ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018