611126 01

บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          ผศ.ดร.รักษ์พงษ์  วงษาโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวางแผน บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในขอบเขต อนาคตศึกษาและการสร้างภาพและพยากรณ์ภาพอนาคต” ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา