โครงการ

โครงการ “นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4”

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 6 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา จัดโครงการ “นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4” ณ ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ