651213 13

“นิด้า – พอช. – เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชน 

          โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนทั้ง 3 ฝ่ายในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวเจตนารมณ์ในด้าน “นิด้ากับการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวเจตนารมณ์ในด้าน “พอช. กับความร่วมมือภาคีในการหนุนเสริมชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และนายจินดา บุญจันทร์ ผู้แทนคณะประสานงานองค์กรชุมชน กล่าวเจตนารมณ์ “องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก ร่วมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง”

          สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการตอบสนองทิศทางของการพัฒนาและเกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย โดยมุ่งดำเนินการไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติ ร่วมผลักดันข้อเสนอจากการปฏิบัติจริงของพื้นที่สู่สาธารณะ และส่งเสริมให้การทำงานด้านการพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การเรียนการสอน การฝึกอบรม การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

          ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มุ่งสร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาสู่สาธารณะ ภายใต้ปรัชญา “สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom for Sustainable Development)” 

#NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง