คณะจาก Banking Institute BI Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน

คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน

คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน

          Mrs. Keasorn MANIVONG, Deputy Director General of Banking Institute พร้อมด้วยคณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 ท่าน มาศึกษาดูงานที่สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับ และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม ในหัวข้อ เรื่อง “Improving Research Management System” นอกจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนาและคณะในหัวข้อเรื่อง “Training Administration and Management” พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักบรรณสารการพัฒนา เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559

คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน