64what.if 01

กิจกรรม What if

 กองบริหารทรัพนากรบุคคลจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยกิจกรรมถาม-ตอบ (What if) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการเป็นองค์การคุณธรรม 3 ประการ ของสถาบัน คือ 1. ซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 2. ความรับผิดชอบ (Accountability) 3. จิตสาธารณะ (Public Mind)

          โดยมีบุคลากรในสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม และได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม 18 ราย แบ่งเป็นผู้โชคดีได้รับ “เครื่องฟอกอากาศ” จำนวน 5 ราย และ ผู้โชคดีได้รับ “เครื่องดูดไรฝุ่น” จำนวน 9 ราย  ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if
กิจกรรม What if