641123VI

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Virtual Internships

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom กับ Ms. Huong Vo ตำแหน่ง Partnerships Development Manager – Asia และ Ms. Trinh Tran ตำแหน่ง International Partnerships Development Associate โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Internships เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาของสถาบัน

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Virtual Internships