641203actu 04

ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU

    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ร่วมการประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Alliance of China-Thailand University (ACTU) จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM

ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU