651213bcg 04 1

นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG

          วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน จัดอบรมและสาธิตปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เขตบึงกุ่ม โดยได้รับเกียรติจากคุณเตือนใจ สำลีขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การกล่าวต้อนรับ และคุณครูจีรภา ทองสร้าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคโนโลยี (ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า) ช่วยประสานการอบรมในครั้งนี้

นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG