ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ (9 ปี) โดยมีพิธีลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รวมถึงการปาฐกถา หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับรัฐธรรมนูญ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์