641204alumni 17 2

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์

   ตามที่สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ แทนท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระแล้ว ผลปรากฎว่า นายดุสิต ปิยะทัต อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. วาระ 2565 – 2566 ต่อไป

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์