นิด้า.รวมพลังแห่งความภักดี

นิด้า…รวมพลังแห่งความภักดี

นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมกันเข้าร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี