651214r 04e

Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals

  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals”

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Robert Sadleir, Co-founder and Director, of Quantum Wellbeing Lab, New Zealand มาแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ The Happiness Index และ The Better Life Index โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้กรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

          การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความตั้งใจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่จะดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals