NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ

NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ

NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบเสื้อโปโลตราสถาบันจำนวน ๒๐ ตัว และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙