Academic Forum

Academic Forum

Academic Forum

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการสัมมนา Academic Forum: “Switzerland – successfully harnessing opportunities of globalization” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำราชอาณาจักรประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปาฐกถาโดย ในหัวข้อ “Switzerland – successfully harnessing opportunities of globalization” สมาพันธรัฐสวิส – โอกาสในการควบคุมที่ประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัฒน์

Academic Forum
Academic Forum
Academic Forum