ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559

ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559

ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559

          เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม  2559 “นิด้าโพล” ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการทั่วประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง “ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559” โดย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยผลสำรวจจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 ราย เกี่ยวกับทิศทางการส่งออกของไทยปี 2559

          ผู้ประกอบการ ร้อยละ 17.50 ระบุว่า การส่งออกของไทยในปี  2559 จะขยายตัว ขณะที่ร้อยละ 53.75 ระบุว่า จะทรงตัว และร้อยละ 28.75 ระบุว่า หดตัว ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกของไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.75 ระบุว่า เป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ และตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีแนวทางในการรับมือจากการที่ค่าเงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกในธุรกิจส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.50 ระบุว่า เป็นต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รองลงมา ร้อยละ 47.50 ระบุว่า เป็นต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นร้อยละ 32.50 ระบุว่าเป็นสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่มีคุณภาพและการออกแบบที่ดีกว่า