โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

          ขอแสดงความยินดีกับ คุณนรารัก บุญญานาม นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาเอกได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในการประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปี 2559

          โครงการเศรษฐทัศน์เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย รามคำแหง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในปี 2559 จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559

โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา