6511215bcg 09

NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จัดอบรมและสาธิตการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด และการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งการอบรมสาธิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เพาะต้นอ่อนทานตะวัน กลุ่มที่ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ โดยหลังการฝึกอบรมมุ่งหวังให้นักเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม สามารถนำทักษะและความรู้ ไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกอีกกลุ่มได้

          ทั้งนี้ หลังจากจบกิจกรรม คุณสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย

NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง