โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ โดยรอบศูนย์การศึกษานอกสถานที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ และ คุณสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จากสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการห้องสมุด พร้อมนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชม หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซียนถนัด คอมันตร์ ห้องสมุดเคลื่อนที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางกะปิ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา