591104 01 1024x759 1

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบางกระเบา โรงเรียนวัดบางกระเบา โรงเรียนดนตรี ส.ดุริงยางคศิลป์ โรงเรียนชิดใจชื่น และโรงเรียนวัดบางเตย สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,929,808 บาท

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559