611206 01

อบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”

รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”

          ซึ่งจัดโดยคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ บี โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร