4 5

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

          โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 สำหรับหลักสูตรภาษาจีน โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี สาธารณรัฐแคเมอรูน  สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน และสาธารณรัฐโคลอมเบีย จำนวน 178 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี