พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

           พิธีดังกล่าวได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าพิธีกันเป็นจำนวนมาก

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)

0812.jpg” alt=”” />

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)