NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช

NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 21 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถาบัน

          ในการนี้ นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ ได้นำเสนอระบบการบริหารจัดการด้านอาคารและสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อพัฒนาทรรศนะ กระบวนทัศน์ สมรรถนะ และเสริมสร้างความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช