ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์

ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ 40 ปี สภาคณาจารย์ ร่วมสืบสานการพัฒนาสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์

           ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เวลา 9.00 น. มีการประกอบพิธีการทางศาสนา พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมี รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับอดีตประธานสภาคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 10.00 น. จัดงานเสวนา “ครบรอบ 4 ทศวรรษสภาคณาจารย์” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ , รองศาสตราจารย์ ทองศรี กำภู ณ อยุธยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล บุปผเวส และรองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เวลา 13.00 น. จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษากับธรรมาภิบาล” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์