3 4 1024x683 1

ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย

   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เดินทางเข้าร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 เสรีไทย (2484 -2488) จังหวัดแพร่