งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (NIC-NIDA Conference 2022)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) หรืองาน NIC-NIDA Conference 2022 ภายใต้ธีม “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) ผ่านระบบ ZOOM program และ Facebook page : NIDA Thailand 

          พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น  

          -การแสดงปาฐกถาโดย Keynote Speaker 2 ท่าน ได้แก่ 1) Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator for Thailand และ 2) Dr. Suvit Maesincee, Former Minister of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 

          -การบรรยายพิเศษโดย Special Guest Speakers 2 ท่าน ได้แก่ 1) H.E. Dr. Han Zhiqiang, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand และ 2) Prof. Dr. Eeva Furman, Director of Environmental Policy Center of the Finish Environment Institute (SYKE), Finland

          -การบรรยายและอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 20 ท่าน 

          -การนำเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติภายใต้ 12 กลุ่มสาขาวิชาของนิด้า รวม 145 บทความ 

          โดยมีเนื้อหาการประชุมวิชาการโดยรวมเกี่ยวกับแนวคิดของ Sustainable Development Goals–SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง 

          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย 

          1) United Nations

          2) Pusan National University, South Korea

          3) Ministry of Industry

          4) Ministry of Natural Resources and Environment, (MNRE)

          5) Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)

          หลังเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการดังกล่าวจะมีการเผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหรือ E-Proceeding ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ https://nida.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/651108-SDGs-Press-Book.pdf ต่อไป 


National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA Conference 2022) held on August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. 09:30 – 10:00 a.m. (GMT+7) via Zoom and Facebook Fan Page NIDA Thailand. 

          Theme: “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy”   

          Welcoming & Opening Address by Assoc. Prof. Dr. Preecha Jarungidanan Chairperson of NIDA Council

          Keynote Speaker by 1) Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator for Thailand และ 2) Dr. Suvit Maesincee, Former Minister of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

          Special Guest Speakers by 1) H.E. Dr. Han Zhiqiang, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand and 2) Prof. Dr. Eeva Furman, Director of Environmental Policy Center of the Finish Environment Institute (SYKE), Finland

          This 2-day conference includes the morning session which presents speeches and talks by the keynote speakers and renowned experts, and the afternoon session which comprises the presentations of over 145 research papers, national and international, under the 12 academic disciplines of NIDA. 

          Prospective partners by 

          1) United Nations

          2) Pusan National University, South Korea

          3) Ministry of Industry

          4) Ministry of Natural Resources and Environment, (MNRE)

          5) Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)

          And after which the working group will produce a conference proceedings publish on: https://nida.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/651108-SDGs-Press-Book.pdf