เ้้

อบรม “การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์” โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านซับตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559