ขอแสดงความยินดี scaled

ขอแสดงความยินดี

 อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ที่ได้เป็น Faculty Innovation Fellows Candidates ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ University Innovation Fellows (UIF) ที่ d.school, Stanford University.

          อาจารย์ทั้งสองท่าน ยังเป็น Design Thinking Faculty Champions ของสถาบัน ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับนักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการ UIF และจัดฝึกอบรม Design Thinking ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และบริษัทเอกชนในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม อีกด้วย

          ท่านจาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับทาง Stanford University’s Hasso Plattner Institute of Design (d.schoo) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมแนวคิดที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม (Innovation) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์(Creativity) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และปลูกฝังแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และกระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อออกไปพัฒนาออกแบบระบบนิเทศทางการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ต่อไป

ขอแสดงความยินดี