image 27

คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ กลุ่มนักเรียนนิติรัฐ MBP รุ่น 1

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ และ อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับเชิญจากโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับนักเรียนในแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (มัธยมศึกษาปีที่ 4/5) ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนนิติรัฐ MBP รูุ่น 1 ) ประมาณ 30 คน ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมาณ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการส่งเสริมความถนัดด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ กลุ่มนักเรียนนิติรัฐ MBP รุ่น 1
คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ กลุ่มนักเรียนนิติรัฐ MBP รุ่น 1
คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ กลุ่มนักเรียนนิติรัฐ MBP รุ่น 1
คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ กลุ่มนักเรียนนิติรัฐ MBP รุ่น 1
คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ กลุ่มนักเรียนนิติรัฐ MBP รุ่น 1