'นิด้า' ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

‘นิด้า’ ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ ท้องสนามหลวง