นิด้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นิด้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นางสาวกาญจนา  วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตบางกะปิ โดยร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป