ฉลองครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‘NIDA’

ฉลองครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‘NIDA’

ฉลองครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‘NIDA’ ร่วมเชิดชูเกียรติบุคลากร – ศิษย์เก่า ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และประเทศชาติ สะท้อนปรัชญาของสถาบัน WISDOM for Sustainable Development “สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

            วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา

            ต่อด้วยกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  เริ่มต้นด้วยการแสดงจากทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 ในชื่อชุด “ลูกนิด้า ราชพฤกษ์ของแผ่นดิน” และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Innovation Management in Academic Institutions: Siriraj experience”  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

            นอกจากนี้สถาบันได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ และรางวัลต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะ/หน่วยงาน และศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และประเทศชาติ สะท้อนปรัชญาของสถาบันWISDOM for Sustainable Developmentสร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติขึ้นมอบโล่ และรางวัล ต่าง ๆ  ได้แก่ 1) พิธีมอบรางวัล NIDA Performance Award  2) พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี  3) พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4) พิธีมอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน  5) พิธีมอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ และ 6) พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  

            ซึ่งการจัดงานครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบโล่ รางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก