660331N 02 11zon

ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’

   วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานครบรอบปีที่ 57 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือ การเปิดตัวโครงการและทีมคณาจารย์ของนิด้าที่ได้ร่วมจัดทำโครงการผลิตสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเรื่อง Sustainable Development (SDGs) ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการขับเคลื่อนสถาบันเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย

          ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์) ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการฯ และผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ (คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป (คณะภาษาและการสื่อสาร) , อ.ดร.พรพรหม สุธาทร (คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม) และ อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ (คณะนิติศาสตร์) ได้ขึ้นเวทีเพื่อเล่าถึงที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการฯ รวมไปถึงการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 5 มิติ หรือ 5P ได้แก่ People , Prosperity, Planet , Peace และ Partnership ก่อนจะปิดท้ายโดยอธิการบดีได้กล่าวสรุปการดำเนินงาน ความสำเร็จ และก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนของนิด้า

          นอกจากนี้ ในช่วงเช้ายังได้มีการจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน และพิธีรับมอบทุน มอบโล่ และรางวัลต่างๆ ภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ได้แก่ 

 • พิธีรับมอบทุนพัฒนาสถาบัน 

 • พิธีมอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์  

 • พิธีมอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน    

 • พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี  

 • พิธีมอบรางวัล NIDA Performance Award ประจำปี 2565

 • พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

 • พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

          ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบโล่ รางวัลต่างๆ เป็นจำนวนมาก 

#57thAnniversary #ครบรอบ57ปีนิด้า

#WISDOMforSustainableDevelopment

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#NIDA #NIDAThailand

ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’
ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’