ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. พรพรหม สุธาทร

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. พรพรหม สุธาทร

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์ ดร. พรพรหม สุธาทร

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. พรพรหม สุธาทร