ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ธิฏิรัตน์ พิมลศรี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ธิฏิรัตน์ พิมลศรี

สถาบันขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์ ดร. ธิฏิรัตน์ พิมลศรี

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสถิติศาสตร์

สังกัดคณะสถิติประยุกต์ (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ธิฏิรัตน์ พิมลศรี