image 2023 04 03 170041625 2

ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้จัดประชุมขึ้น จากการประชุมดังกล่าวสรุปประเด็นสำคัญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร  ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เห็นว่าสถาบันควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศตามพระราชดำริในการก่อตั้งสถาบันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหารสถาบันจะเน้นเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์

          การมีส่วนรวมจะให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ ระบบการทำงาน และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น จิตสาธารณะ ต้องมีหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ดีในการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้วางแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ดังนี้ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในช่วง 9 เดือนแรกในปีปฏิทินนี้ จะเน้นเรื่อง ชู เชื่อม แชร์ ในแต่ละกลุ่ม ทั้ง 4 กลุ่ม โดยเลือกกิจกรรมใน 3 อัตลักษณ์ในกลุ่มตัวเองมานำเสนอในวันที่  11 มีนาคม 2565 สำหรับช่วง 3 เดือนสุดท้ายนำผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มมานำเสนอต่อประชาคม เพื่อให้เกิดผลโดยรวมทั้งองค์กร และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปแชร์ข้างนอกในปี 2566