image 2023 04 03 165620890 1

คณะนิติศาสตร์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เราจำเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานใหม่ในยุคของ AI หรือไม่”

 Prof. Dr. Karl Stöger ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการแพทย์ รองหัวหน้าภาควิชาจริยธรรมและกฎหมายการแพทย์  แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหากฎหมายการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงสร้างองค์กรทางการแพทย์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดูแลสุขภาพและกฎหมายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

          ได้นำคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เราจำเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานใหม่ในยุคของ AI หรือไม่” โดยได้ตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดการปะทะกันระหว่าง AI กับสิทธิขั้นพื้นฐาน ท่านได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจคือ การเผชิญหน้ากันระหว่าง AI กับ การเลือกปฏิบัติ และ AI กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในการนี้คณาจารย์ ของคณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ ทั้งสองแห่งและการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในโอกาสต่อไป