คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ

 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ (United Nations) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งชาติมหาอำนาจผู้ชนะสงครามได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 

          โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ป้องกันการเกิดสงครามขึ้นในอนาคต พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศสมาชิก ปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรักษากฎหมายระหว่างประเทศ

          ในการเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ องค์การสหประชาชาชาติครั้งนี้มีสาระสำคัญ 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนแรก การรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทและภารกิจขององค์การสหประชาชาติ ในการนี้คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนทรรรศนะและมุมมองอย่างหลากหลาย ส่วนที่สอง เยี่ยมชมบรรดาห้องประชุมขององค์การสหประชาชาติ ห้องประชุมภายในที่ทำการองค์การสหประชาชาติมีมากมายหลายห้อง ทั้งห้องประชุมรวมซึ่งมีขนาดใหญ่ จัดสรรที่นั่งตามลำดับพยัญชนะขึ้นต้นชื่อประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาที่นั่ง และการลงคะแนนในวาระสำคัญ มีห้องประชุมขนาดเล็ก สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละฝ่าย เปรียบเสมือนห้องประชุมคณะกรรมาธิการของรัฐสภาประเทศไทย โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และห้ามบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะที่มีการประชุม

          จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องสมุดขององค์การสหประชาชาติ ห้องสมุดขององค์การสหประชาชาติ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน มีขนาดใหญ่ ได้เก็บรวบรวมหนังสือ งานวิชาการสำคัญ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของเหล่าบุคคลสำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็น ของใช้ส่วนตัว เหรียญรางวัลโนเบล เปิดให้นักวิชาการ นักศึกษาสามารถขออนุญาตเข้าใช้ห้องสมุดได้ ส่วนที่สาม เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารที่ทำการองค์การสหประชาชาติ อาคารที่ทำการองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา มีนามว่า « Palais des Nations » (ปาเล่เดนาซียง) อันมีความหมายว่า “วังแห่งประชาชาติ” ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1937 ก่อนการปะทุขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียง 2 ปี เพื่อใช้เป็นที่ทำการขององค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถยับยั้งการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ แต่แล้วการณ์ก็ไม่เป็นไปดังที่มุ่งหมาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 หลังการก่อตั้งสหประชาชาติได้ไม่ถึงปี อาคารแห่งนี้จึงก็ถูกใช้งานเป็นสำนักงานสหประชาชาติประจำภาคพื้นทวีปยุโรป แม้ว่าในขณะนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติก็ตาม ส่วนพื้นที่โดยรอบของอาคารปาเล่เดนาซียงได้รับจัดสรรพื้นที่ในการใช้สอยอย่างคุ้มค่า มีอนุสาวรีย์ซึ่งสื่อความหมายถึงการสร้างสันติภาพโลก และมีพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้แทนแต่ละประเทศซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานในส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดด้วย