650712 05

NIDA ประชุมหารือเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต และคณะ 

         เข้าพบหารือกับ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี รองผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ NIDA SMART COMPACT CITY และโครงการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Skill Lane Education (TUXSA) ในรูปแบบการร่วมลงทุน ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ให้การต้อนรับ