650318nida 02

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. สถาบันได้จัดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ครั้งที่ 3) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 109 คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี และผู้แทนของหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมหลักในวันดังกล่าว

          ประกอบด้วย การนำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2565 – 2567 ของผู้บริหารตามวิสัยทัศน์ที่เสนอต่อประชาคม โดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์) และการนำเสนอข้อมูลจากมุมมองชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมสรุปผลการสังเคราะห์บริบท และทิศทางการพลิกโฉมของสถาบัน จากมุมมองของหน่วยงานภายในสถาบัน โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล) ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เป็นผู้ดำเนินการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และแนวทางการพลิกโฉมของสถาบัน หลังจากนั้น มีการนำเสนอภาพรวมการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบัน โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล) และรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เป็นผู้ดำเนินการในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบัน