14 ปี “นิด้าโพล” จัดงานทำบุญฉลองวันครบรอบ “โพลแห่งแรกของประเทศไทย”

 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์  ผู้อำนวยการ “นิด้าโพล”  นำทีมบุคลากรกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถาบันฯ และจัดงานทำบุญฉลองครบรอบปีที่ 14 นิด้าโพล  โพลแห่งแรกของประเทศไทย อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี                                 

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น  “นิด้าโพล (NIDA Poll)”  นำโดยผู้อำนวยการนิด้าโพล ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จัดงานทำบุญฉลองครบรอบปีที่ 14  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  โดยได้นำทีมบุคลากรเดินทางมากราบสักการะพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน  ณ  ศาลาประดิษฐาน บริเวณสนามฟุตบอล  จากนั้นได้นำทีมไหว้ศาลพระภูมิประจำสถาบัน  ทำความเคารพต่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 9  หน้าอาคารนวมินทราธิราช ไหว้ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ณ อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้นำทีมคณะผู้บริหารมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 14 ปี แก่นิด้าโพลด้วย

          “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย” หรือ “นิด้าโพล” ในระยะแรกเริ่ม ได้ดำเนินการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 นับเป็นครั้งแรกในการทำโพลของประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติมาทำนายผล ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งจริง ปรากฏว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมาก ทำให้นิด้าโพลเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก แต่ต้องยุติบทบาทลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงปีต่อมา

          “นิด้าโพล” ฟื้นกลับมาอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ.2550 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในขณะนั้น และได้ปรับวิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เป็นการสำรวจทางโทรศัพท์ พร้อมกับการสร้างกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยการสร้างกรอบตัวอย่างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างไว้ และจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก เมื่อต้องการทำโพลจึงจะทำการสุ่มตัวอย่างมาใช้อีกครั้งหนึ่ง และได้มีการพัฒนากรอบแนวคิด วิธีการดำเนินงาน การวางระบบ และการจัดสร้างตัวอย่างหลัก (Master Sample) รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนโดยนิด้า (NIDA Poll Analysis Application) และในปี พ.ศ.2555 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เป็น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล นับแต่นั้นเป็นต้นมา